ใบงานม.6

ใบงานที่2มุ6 เทอม2ปี55ใบงานม.6

Advertisements

ใบงานที่2 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ม.6 เทอม2/55

หน่วยรับข้อมูล
1.ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล และทำงานที่กำหนดให้ นำส่งท้ายชั่วโมง
-ความหมายของคอมพิวเตอร์และนำองค์ประกอบของคอมพิวพเตอร์ มีอะไรบ้าง
2. อ่านเนื้อหา เรื่อง อุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูล และทำใบงานที่2

วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ม.ุ6/10ภาคเรียนที่ 2/55

คำสั่ง รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
งานรายบุคคล
1. ให้นักเรียนส่งงานเดิม การสร้างหัวท้ายกระดาษ ทาง panit877@gmail.com
2. ซ้อมจับเวลา..หัวอข้อ กรุงเทพมหานคร…หัวข้อเดิม
3. สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนต
บันทึกข้อพึงปฎิบัติในสมุดจดงานส่งท้ายชั่วโมง
4. ยกตัวอย่างกรณีศึกษา การขาดคุณธรรมในการใช้อินเตอร์เนต.1 เรื่อง ทำในสมุดจดงาน

31ต.ค.55

วิชาการใช้คอมพิวเตอร์และประมวลผลคำ ม.4/10 ภาคเรียนที่ 2/55

คำสั่ง ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
1. สืบค้นข้อมูลและบันทึกเก็บไว้ใน flashdrive เกี่ยวกับ
1.1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
1.2 คู่มือการใช้ word 2007
2. ทำแบบฝึกหัดโดยคัดลอกลงในกระดาษที่แจกให้
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2

แบบฝึกหัดเพิ่มเติมม.2ภาคเรียน1/55

คำสั่ง ให้นักเรียนม.2 ภาคเรียนที่ 1/55 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ส่งชิ้นงานประดิษฐ์
ให้สืบค้นข้อมูลงานประดิษฐ์ที่แสดงวิธีทำ พร้อมภาพประกอบ 5 อย่าง
แนบไฟล์ส่ง ภายในวันที่ 7 ต.ค.55 ภายในเวลา 9.oo น.

ที่ panit877@gmail.com

งานม.5/10

.ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แถบเครื่องมือ
แถบเครื่องมือมาตรฐาน
แถมเครื่องมือจัดรูปแบบ
แถบเครื่องมือวาดภาพ

2.สืบค้นการใช้แป้นพิมพ์ลัดเกี่ยวกับการจัดการแฟ้มข้อมูล