กระบวนการเทคโนโลยี

กระบวนการเทคโนโลยี

1. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ (Identification the problem , need or preference)

เมื่อมนุษย์เกิดปัญหาหรือความต้องการ ขั้นแรกคือ การทำความเข้าใจปัญหานั้นๆ อย่างละเอียดหรือกำหนดขอบเขต

การแก้ปัญหา ระบุความต้องการให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร โดยเขียนเป็นข้อความสั้นๆ ให้ได้ใจความชัดเจน

2.รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (Information)เมื่อกำหนดปัญหาหรือความต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ เก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้ ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการที่กำหนดไว้ ทำได้หลายวิธี เช่น

รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสารต่างๆ สำรวจตัวอย่างในท้องตลาด

สัมภาษณ์พูดคุยกับคนอื่นๆ ระดมสมองคิดหาวิธีการ

สืบค้นจากอินเทอร์เนต และจากแผ่นซีดีเสริมความรู้ ฯลฯ

ข้อมูลเหล่านี้ จะนำไปสู่การได้วิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในหลายแบบขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากซึ่งจะเป็นช่องทางที่สามารถใส่เนื้อหา ที่เราต้องการให้ นักเรียนได้เรียนรู้ และถือว่าเป็นช่องทางของการบูรณาการได้ดีที่สุด

3. เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (Selection of the best possible solution)

ในขั้นนี้ เป็นการตัดสินใจเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับแก้ปัญหา โดยนำข้อมูลและความรู้ที่รวบรวมได้มาประกอบกัน จนได้ข้อสรุปว่าจะเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการสนองความต้องการเป็นแบบใด โดยวิธีการที่เลือกอาจยึดแนวที่ว่า เมื่อเลือกแล้วจะทำให้สิ่งนั้นดีขึ้น(Better) สะดวกสบายหรือรวดเร็วขึ้น (Faster speed) ประหยัดขึ้น (Cheaper) รวมทั้งวิธีการเหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับทรัพยากร (Resource) ที่มีอยู่

4. ออกแบบและปฏิบัติการ (Design and making)

ขั้นตอนนี้ต้องการให้นักเรียนรู้จักคิดออกแบบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้เสมอไป อาจเป็นวิธีการก็ได้ และการออกแบบไม่จำเป็นต้องเขียนแบบเสมอไปอาจเป็นแค่ลำดับความคิดหรือจินตนาการให้เป็นขั้นตอนซึ่งรวมปฏิบัติการลงไปด้วย นั่นคือ เมื่อออกแบบแล้วต้องลงมือทำ และลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ออกแบบไว้

5. ทดสอบ (Testing to see if it works)

เป็นการนำสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการนั้นทดลองใช้เพื่อทดสอบว่าใช้งานหรือทำงานได้หรือไม่ มีข้อบกพร่องอย่างไร ถ้ายังไม่ได้ก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไป คือ ปรับปรุง แก้ไข

6. การปรับปรุงแก้ไข (Modification and improvement)

หลังจากการทดสอบผลแล้วพบว่าสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นหรือวิธีการที่คิดขึ้นไม่ทำงาน มีข้อบกพร่องก็ทำการปรับปรุงแก้ไข โดยอาจเลือกวิธีการใหม่ก็ได้คือย้อนไปขั้นตอนที่ 3

7. ประเมินผล (Assessment)

หลังจากปรับปรุงแก้ไขจนใช้งานได้ดีตามวิธีการที่ออกแบบแล้ว ก็นำมาประเมินผลโดยรวม โดยพิจารณาดังนี้ สิ่งประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่ระบุไว้ได้หรือไม่ สวยงาม ดึงดูดใจผู้ใช้หรือไม่ แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหรือไม่ ต้นทุนสูงเกินไปหรือไม่ บางกิจกรรมอาจไม่ครบทั้ง 7 ขั้นตอนก็ได้ บางกิจกรรมขั้นตอนอาจสลับกันไปบ้างก็ได้ แต่เมื่อนำไปใช้แล้ว นักเรียนรู้จักที่จะทำงานเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ย้อนกลับมาดูหรือแก้ไขได้

Advertisements

11 responses to “กระบวนการเทคโนโลยี

 1. ผมได้รู้วิธีกานเลี้ยงปลากัด แล้วยังได้ความรู้เรื้อของเทคโนโลยี อีกหลายๆอย่าง ขอบคุณมาก คับ

 2. Wow ! เป็นความรู้ที่น่าสนใจมากค่ะ (:
  มันเป็น ความรู้ที่สามารถเอาไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
  (สามารถใช้ได้จริง=[]=;;;) ขอขอบคุณค่ะ > <

 3. เมื่อได้อ่านแล้วทำให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการสอบวันต่อไป

 4. 1กำหนดปัญหา .กำจัดขี้หมูที่ส่งกลิ่นเหม็นด้วยใช้พลังงานชีวมล
  2.รวบรวมข้อมูล ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของขี้หมู
  3.เลือกวิธีการแก้ปัญหา สร้างบ่อหมักขี้หมูเพื่อนำแก๊สไปใช้ในห้องครัว
  4.ออกแบบและปฎิบัติการ สร้างบ่อให้มีความลึกพอประมาณเพื่อให้นำขี้หมูหมักได้ แล้วนำผ้ายางมาคลุมบ่อให้สนิทและทำท่อส่งแก๊สไปยังห้องครัว
  5.ทดสอบ เมื่อหมักขี้หมูไปสักพักจะเกิดแก๊สและนำแก๊สไปใช้ในครัวเรือน
  6.การปรับปรุงแก้ไข ทำที่เปิดปิดการนำแก๊สเพื่อถ้าแก๊สไหลตลอดเวลาอาจจะเกิดอันตรายมาก
  7.ประเมินผล แก๊สที่ได้จากการหมักขี้หมูสามารถใช้ได้ดี

 5. กระบวนการเทคโนโลยี

  1. กำหนดปัญหาหรือความต้องการ (Identification the problem , need or preference)

  ปํญหาเรื่องขี้หมูมีกลิ่นเหม็น ขั้นแรก ต้องศึกษาปัญหาอย่างละเอียดเพื่อไห้เข้าใจก่อน

  การแก้ปัญหา เราจะทำบ่อขนาดไหญ่มีผ้าร่มคุมอยู่และนำขี้หมูมาไว้ในนั้น และหมักขี้หมูไว้ทำปุ๋ย

  2.รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (Information)เมื่อกำหนดปัญหาได้อแล้วก็จะไปหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับการทำบ่อหมักปุ๋ย หรือหนังสือเกี่ยวกับการทำปุ๋ย ฯลฯ

  ข้อมูลเหล่านี้ จะนำไปสู่การได้วิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในหลายแบบขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากซึ่งจะเป็นช่องทางที่สามารถใส่เนื้อหา ที่เราต้องการให้ นักเรียนได้เรียนรู้ และถือว่าเป็นช่องทางของการบูรณาการได้ดีที่สุด

  3. เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (Selection of the best possible solution)

  เราจะแก้ปัญหาโดยการทำบ่อหมักปุ๋ยขี้หมู เมื่อเลือกแล้วจะทำให้สิ่งนั้นดีขึ้น(Better) สะดวกสบายหรือรวดเร็วขึ้น (Faster speed) ประหยัดขึ้น (Cheaper) รวมทั้งวิธีการเหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับทรัพยากร (Resource) ที่มีอยู่

  4. ออกแบบและปฏิบัติการ (Design and making)

  จะเริ่มจากการทำบ่อก่อนเมื่อเสร็จแล้วจะนำขี้หมูมาใส่ไว้ไนบ่อรอเวลาหมักประมาน3-4เดือนก็จะได้ปุ๋ยไว้ไช้หรือขาย

  5. ทดสอบ (Testing to see if it works)

  รอทำดูอย่างนี้ระยะหนึ่งจากนั้นดุว่ากลิ่นขี้หมูลอลงไปรึปล่าวหากพบปัญหาไห้รีบแก้ไข

  6. การปรับปรุงแก้ไข (Modification and improvement)

  พบปัญหาคือ บ่อหมักอาจจะเติมได้เราจึงทำเพิ่มอีกบ่อ

  7. ประเมินผล (Assessment)

  สิ่งประดิษฐ์นี้สามารถแก้ไขปํญหาได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s